Menu

Privacy Policy

Juridische noot & privacyverklaring

INTEGAN netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie, ov – hierna “INTEGAN” genoemd – respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de INTEGAN-website en het gebruik dat INTEGAN van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u geen INTEGAN-klant bent en de INTEGAN-website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via

invulformulieren op een van de pagina’s van de INTEGAN-website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
Als u INTEGAN-klant bent dan kan INTEGAN uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw klantrelatie.
Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen. Als klant hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij ons INTEGAN-kantoor , Boomebekelaan 14 in Hoboken.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft klanten, noch wat betreft niet-klanten.

Op de INTEGAN-website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de INTEGAN-website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de INTEGAN-website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met de INTEGAN-website) of na elke raadpleging van de INTEGAN-website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

Aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens leest u in het openbare register van verwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel (http://www.privacycommission.be).

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. INTEGAN geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de INTEGAN-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van INTEGAN voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. INTEGAN treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. INTEGAN draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. INTEGAN biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt INTEGAN niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan INTEGAN, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.