Menu

Historiek

Van gemeentelijke regie tot zuivere intercommunale.
Reeds in 1969 ontstond bij het gemeentebestuur van Hoboken belangstelling voor de aanleg van een kabeltelevisienet, in navolging van wat in Wallonië reeds verscheidene jaren bestond. Was men in het Waalse landsgedeelte met kabeltelevisie gestart om de abonnees in de eerste plaats toe te laten de nationale zenders te kunnen ontvangen, dan dacht men in Vlaanderen vooral aan de uitbreiding van het programma-aanbod met Duitse en Franse programma’s en aan het verdwijnen van de antennewouden.

Gemeentelijke regie

Als eerste gemeente in Vlaanderen vroeg Hoboken in 1970 een exploitatievergunning voor kabeltelevisie aan bij de Regie voor Telefonie en Telegrafie. De Hobokense regie voor gas- en elektriciteitsdistributie, waarbij ook Hemiksem was aangesloten, werd belast met de technische en financiële studies voor de aanleg en exploitatie van een kabeltelevisienet. Na een principieel akkoord van de gemeenteraad werd gestart met een proefnet en één ontvangstation. Een honderdtal abonnees konden via de kabel 8 televisieprogramma’s ontvangen.

Intercommunale

Vrij snel bleken verschillende andere gemeenten uit de Rupelstreek en het noorden van Antwerpen interesse te betonen voor kabeltelevisie. Ook de stad Antwerpen was met een aantal gemeenten besprekingen begonnen voor de aanleg van een kabelnet.

Op suggestie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd afgestapt van de gemeentelijke regie als beheersvorm en werden stappen ondernomen tot oprichting van een zuivere intercommunale.

Op 30 december 1971 had, op het gemeentehuis van Hoboken, de stichtingsvergadering plaats van de Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen. De samenwerkende vennootschap gesticht door de stad Antwerpen en de gemeenten Boom, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Niel, Rumst, Schelle, Schoten, St. Job, Terhagen en Willebroek, werd aldus een zuivere intercommunale, beheerst door de wet van 1 maart 1922 op de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen. In de loop van 1972 traden de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Schilde, Wijnegem en Wommelgem toe tot de intercommunale.

Fusie van gemeenten

Bij de fusie-operatie in het Antwerpse bleef het INTEGAN-bedelingsgebied weliswaar even groot, maar verminderde nominaal het aantal aangesloten gemeenten van 17 naar 14.

De gemeenteraad van Antwerpen zegde op 18 december 1990 de overeenkomsten met Radio Public op voor vier districten. Borgerhout en Berchem werden toegevoegd aan het INTEGAN-verzorgingsgebied.

Integan wordt een opdrachthoudende vereniging

Het Vlaams decreet van 6 juli 2001 hervormde de intergemeentelijke samenwerking. De Vlaamse overheid wenste de samenwerkingsvormen te versoepelen en meer aan te passen aan de noden van vandaag, maar bovendien het democratisch toezicht van de gemeenteraad te versterken. Het Vlaams parlement sprak zijn voorkeur uit voor de zuivere intercommunales, waar uitsluitend gekozen mandatarissen het beleid vorm geven. De gemengde intercommunales zullen via een overgangsregeling ophouden te bestaan.
De gemeenten kunnen voor de uitoefening van welomschreven taken van gemeentelijk belang kiezen uit verschillende formules. De algemene vergadering van aandeelhouders besliste op 28 mei 2003 de statuten van Integan aan te passen en als vennootschapsvorm te kiezen voor de opdrachthoudende vereniging, een vennootschapsvorm die voorziet in de bevoegdheidsoverdracht door de gemeenteraden. De merknaam Integan blijft ongewijzigd.

Welkom aan de gemeente Essen

Integan was aandeelhouder van de intercommunale Vlaamse Energie en Teledistributie Maatschappij (VEM). Deze intercommunale groepeerde een reeks zuivere intercommunales voor gas, elektriciteit en kabeltelevisie. Essen was aangesloten bij de VEM, waar Integan de kabeldistributie verzorgde. Door de vrijmaking van de energiemarkt in 2003 werd het bestaan van de VEM in vraag gesteld. De aandeelhouders kozen voor een splitsing door overneming. De gemeente Essen, zeer tevreden over de dienstverlening van Integan, werd eind 2003, met 5 264 kabelklanten, dan ook volwaardig aandeelhouder van Integan.

Integan wordt netwerkbedrijf

Integan heeft op 1 oktober 2008 met Telenet een akkoord afgesloten met betrekking tot de overdracht van de analoge en digitale televisieactiviteiten.
Deze overeenkomst omvat de overdracht van de klantenportefeuille en de televisieactiviteiten. Integan is niet langer kabelexploitant maar netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie. Integan blijft eigenaar van het kabelnetwerk en blijft instaan voor de investeringen en het onderhoud ervan.